Doprava zdarma! Při objednávce nad 1 500 Kč pomocí DPD jen do 14.7.2024!
Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Obchodní podmínky

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.atonery.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost B&S Sales, spol. s r.o., IČO 02167808, se sídlem Krásova 680/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 216246 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

  Vymezení pojmů

  Prodávající je společnost B&S Sales, spol. s r.o., IČO 02167808, se sídlem Krásova 680/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 216246 u rejstříkového soudu v Praze. B&S Sales, spol. s r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Kupní smlouva

  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

  Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem v jejich plném znění a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách www.atonery.cz. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Reklamační protokol ke stažení zde.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

  Objednávka

  Možnosti podání objednávky:

  1) Objednávkový formulář na našich web. stránkách - stačí vyplnit požadované údaje a odeslat. Poté Vás budeme kontaktovat, kdy zboží doručíme nebo zašleme poštou. Nezapomeňte si zvolit způsob doručení.

  2) Emailem - zašlete nám email na e-mailovou adresu info@atonery.cz a do předmětu napište OBJEDNÁVKA, uveďte zboží, o které máte zájem a napište nám prosím, jakým způsobem si přejete zboží doručit, příp. zaslat. Nezapomeňte na dodací adresu a telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat.

  Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení nalezne kupující nějaké nesrovnalosti nebo bude chtít učinit úpravu objednávky, neprodleně kontaktuje prodávajícího.

  Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

  Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy.

  Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího.

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Důsledky odstoupení od smlouvy

  Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o  odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

  Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neuvede jinak. Nebude-li toto možné, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce při vrácení zboží.

  Spotřebitel je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Doporučujeme zaslat zboží zpět nebo je osobně předat na adrese provozovny B&S Sales, spol. s r.o., Krásova 680/32, Praha 3 - Žižkov, 130 00. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  Pokud je zboží odesláno odděleně od projevu vůle o odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen v zásilce uvést, že zboží je vraceno v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, a tuto kupní smlouvu dostatečně identifikovat.

  Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

  S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než obdrží vrácené zboží nebo než spotřebitel prokážete, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme tiskové náplně a tonery vrátit originálně zabaleny. Při nesplnění této podmínky nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (náhradu škody), pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

  Zpracování osobních údajů zákazníků

  1. Zákazník bere na vědomí, že B&S Sales, spol. s r.o. zpracovává osob­ní údaje, které zákazník poskytl či poskytne B&S Sales, spol. s r.o. v souvislosti s jednáním o kupní smlouvě či jiné smlouvě uzavírané mezi zákazníkem a B&S Sales, spol. s r.o. jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které B&S Sales, spol. s r.o. shromáždí v souvislosti s poskyto­váním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plně­ním.

  2. B&S Sales, spol. s r.o. při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

  3. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout B&S Sales, spol. s r.o. své osobní údaje; poskyt­nutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být smlouva uzavřena ani plněna.

  4. B&S Sales, spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

  5. Osobní údaje zákazníka bude B&S Sales, spol. s r.o. zpracovávat pouze k následujícím účelům:

  a)       poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

  b)      ochrana práv a právem chráněných zájmů B&S Sales, spol. s r.o., zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků B&S Sales, spol. s r.o. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

  c)       dodržení právní povinnosti B&S Sales, spol. s r.o. stanovené obecně závaz­ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost B&S Sales, spol. s r.o. uchovávat da­ňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

  d)      marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu B&S Sales, spol. s r.o..

  6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

  a)       k účelu podle článku 5(a) budou osobní údaje zákazníků zpraco­vávány do zániku závazků z příslušné kupní či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a B&S Sales, spol. s r.o.;

  b)      k účelu podle článku 5(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti B&S Sales, spol. s r.o. soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

  c)       k účelu podle článku 5(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti B&S Sales, spol. s r.o.;

  d)      k účelu podle článku 5(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpra­cováním.

  7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 6, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizo­vány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifiká­torů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobní­ho údaje.

  8. Za účelem uvedeným v článku 5(a) bude B&S Sales, spol. s r.o. v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím oso­bám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci od­povídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

  a) dopravce zboží za účelem dopravy zboží

  b) společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, DIČ CZ 0238772, jako provozovateli portálu Heureka.cz, a to poskytováním e-mailové adresy za účelem programu “Ověřeno zákazníky“

  9. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým B&S Sales, spol. s r.o. uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

  10. Zákazník bere na vědomí, že B&S Sales, spol. s r.o. může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

  11. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od B&S Sales, spol. s r.o. přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob­ních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@atonery.cz.

  12. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na B&S Sales, spol. s r.o. s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, B&S Sales, spol. s r.o. neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  13. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku

  Práva a povinnosti prodávajícího

  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad.

  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo má prodávající důvodné podezření, že kupující svůj závazek nehodlá dodržet.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo změnila se výrazným způsobem prodejní cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

  Práva a povinnosti kupujícího

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno a platný telefonický kontakt.

  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

  Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.   

  Platební podmínky

  V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

  • osobní platbou - při převzetí zboží na místě určeném k osobnímu odběru
  • platební kartou - při převzetí zboží na místě určeném k osobnímu odběru nebo u externího přepravce
  • bankovním převodem - platba převodem na náš bankovní účet. Po připsání peněz na náš účtet probíhá odeslání zboží
  • dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt externí přepravní službou nebo si jej vyzvednete u externího partnera na jeho výdejním místě
  • online platbou - za zboží zaplatíte pomocí externí platební brány, která Vám umožní okamžitý a bezpečný převod finančních prostředků za zakoupené zboží

  Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

  V případě kupujících - nikoliv spotřebitelů, již jsou smluvními obchodními partnery prodávajícího, zasílá prodávající objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona 378/2015 Sb., je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. K řešení eventuálního sporu je možné využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=-main.home.show.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018