Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zpracování osobních údajů

  Zpracování osobních údajů zákazníků

  1. Zákazník bere na vědomí, že B&S Sales, spol. s r.o. zpracovává osob­ní údaje, které zákazník poskytl či poskytne B&S Sales, spol. s r.o. v souvislosti s jednáním o kupní smlouvě či jiné smlouvě uzavírané mezi zákazníkem a B&S Sales, spol. s r.o. jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které B&S Sales, spol. s r.o. shromáždí v souvislosti s poskyto­váním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plně­ním.

  2. B&S Sales, spol. s r.o. při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

  3. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout B&S Sales, spol. s r.o. své osobní údaje; poskyt­nutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být smlouva uzavřena ani plněna.

  4. B&S Sales, spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

  5. Osobní údaje zákazníka bude B&S Sales, spol. s r.o. zpracovávat pouze k následujícím účelům:

  a)       poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

  b)      ochrana práv a právem chráněných zájmů B&S Sales, spol. s r.o., zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků B&S Sales, spol. s r.o. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

  c)       dodržení právní povinnosti B&S Sales, spol. s r.o. stanovené obecně závaz­ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost B&S Sales, spol. s r.o. uchovávat da­ňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

  d)      marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu B&S Sales, spol. s r.o..

  6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

  a)       k účelu podle článku 5(a) budou osobní údaje zákazníků zpraco­vávány do zániku závazků z příslušné kupní či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a B&S Sales, spol. s r.o.;

  b)      k účelu podle článku 5(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti B&S Sales, spol. s r.o. soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

  c)       k účelu podle článku 5(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti B&S Sales, spol. s r.o.;

  d)      k účelu podle článku 5(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpra­cováním.

  7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 6, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizo­vány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifiká­torů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobní­ho údaje.

  8. Za účelem uvedeným v článku 5(a) bude B&S Sales, spol. s r.o. v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím oso­bám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci od­povídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

  a) dopravce zboží za účelem dopravy zboží

  b) společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, DIČ CZ 0238772, jako provozovateli portálu Heureka.cz, a to poskytováním e-mailové adresy za účelem programu “Ověřeno zákazníky“

  9. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým B&S Sales, spol. s r.o. uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

  10. Zákazník bere na vědomí, že B&S Sales, spol. s r.o. může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

  11. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od B&S Sales, spol. s r.o. přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob­ních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@atonery.cz.

  12. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na B&S Sales, spol. s r.o. s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, B&S Sales, spol. s r.o. neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  13. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku.